Tel: (021) 410 21 65 Email: office@hollandfarming.ro
Regulament CONCURS check-in – INDAGRA 2019

                                     REGULAMENTUL CONCURSULUI

                        „CHECK- IN STAND  HOLLAND FARMING – INDAGRA 2019”

organizat de S.C.HOLLAND FARMING AGRO SRL

                             in perioada 30 OCTOMBRIE  – 03 NOIEMBRIE 2019

Art. 1. ORGANIZATORUL

Organizatorul concursului “CHECK-IN STAND HOLLAND FARMING – INDAGRA 2019” este S.C. HOLLAND FARMING AGRO SRL, persoana juridica, cu sediul in Bucuresti, Str. Dr. Joseph Lister, nr. 67, J40/2410/2008, CUI: RO 23261030, denumita in continuare “Organizatorul”.

Concursul “CHECK-IN STAND HOLLAND FARMING – INDAGRA 2019” se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii, denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul Oficial, completarea urmand sa fie adusa la cunostinta public in modalitatile prevazute la Art.3.

Art. 2. Durata si locul desfasurarii Concursului

Concursul se desfasoara in perioada 30.10.2019 – 03.11.2019, in incinta Complexului Expozitional ROMEXPO, zilnic intre orele 9:00 – 19:00, cand Targul INDAGRA este deschis publicului. Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Complexului Expozitional ROMEXPO este situat in Bulevardul Marasti 65-67, Bucuresti. Pentru desfasurarea Concursului si inscrierea participantilor, a fost amenajat un loc special in incinta standului Holland Farming Agro, pavilionul B1.

Art. 3. Regulamentul oficial al Concursului

Regulamentul Oficial al Concursului “CHECK-IN STAND HOLLAND FARMING – INDAGRA 2019” este disponibil, in mod gratuit, oricarui Solicitant, pe intreaga durata de desfasurare a concursului.

Concursul “CHECK-IN STAND HOLLAND FARMING – INDAGRA 2019” poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Concursului, cu conditia

instiintarii prealabile a participantilor. Orice modificari/completari aduse prevederilor prezentului Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe pagina web: https://www.hollandfarming.ro.

Odata cu inscrierea la concurs, participantii sunt de acord cu utilizarea datelor personale de catre Organizator

Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.

Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau imputernicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:

Părțile pot utiliza datele personale ale participantilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării, orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat

Paticipantii iau la cunostiinta ca Organizatorul poate desfasura campanii de promovare ale concursului de fata precum si sa utilizeze imagini care-i includ in alte activitati promotionale desfasurate de Organizator.

Participantii isi exprima acordul expres pentru folosirea de „cookie-uri” pe paginile administrate de Organizator, accord expres care trebuie dat si de vizitatorii site-ului in cauza.

Art. 4 Drept de participare

Concursul este deschis oricarei persoane fizice cu varsta de peste 18 ani, inscrierea la concurs realizandu-se prin efectuarea unui Check-In la standul Organizatorului. Angajatii companiei Holland Farming Agro SRL si ai altor companii implicate in Concurs, precum si rudele de gradul I ale acestora (copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Concurs.

Art. 5. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI – CONDITII DE PARTICIPARE

5.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Concurs numai persoanele fizice cu varsta peste 18 ani.

5.2 Clientii vor fi informati cu privire la conditiile de participare la Concursul “CHECK-IN STAND HOLLAND FARMING – INDAGRA 2019” la standul Organizatorului, prin intermediul site-lui www.hollandfarming.ro si al retelei de socializare Facebook.

5.3  Pentru a putea participa la Concurs, clientii trebuie sa detina un cont de utilizator pe site-ul Facebook.com. In cazul in care participantul nu detine un cont de utilizator isi va putea crea un cont nou la adresa: www.facebook.com.

Participarea se va face exclusiv in perioada Concursului mentionata la Art. 2 de mai sus. Aceasta activitate nu este sponsorizata, sustinuta sau administrata de catre sau in asociere cu Facebook.

5.4. Prin desfasurarea acestei activitati, participantii au luat la cunostinta toate reglementarile Facebook legate de utilizarea acestui site, fiind direct raspunzatori in cazul incalcarii unei prevederi specifica acestei reglementari.

5.5. Participantii se pot inscrie o singura data in campanie si astfel fiecare va primi un singur premiu, indiferent de numarul check-in-urilor si/sau conturilor de Facebook efectuate sau detinute de respectivii participanti.

5.6. Acordarea premiilor, ca urmare a efectuarii check-in-lui pe Facebook la standul Organizatorului, se va desfasura in perioada 30.10.2019 – 03.11.2019 in spatiu special amenajat in incinta pavilionului, pe parcursul derularii Targului INDAGRA, in prezenta publicului si vor fi transmise live prin intermediul retelelor de socializare a organizatorului.

5.7. Simpla participare la acest Concurs  echivaleaza cu/implica cunoasterea si acceptarea integral si neconditionata de catre orice Participant a prevederilor si aplicarii prezentului Regulament in ceea ce priveste Concursul.

5.8. Prin participarea la Concursul “CHECK-IN STAND HOLLAND FARMING – INDAGRA 2019, participantii isi exprima consimtamantul, in mod expres, ferm si neechivoc, ca orice date cu caracter personal, precum si orice alte informatii furnizate sa intre in baza de date a Organizatorului, pentru a fi prelucrate si utilizate in orice activitati de marketing si publicitate.

Prin participarea la Concurs, castigatorul este de acord ca numele, fotografia/imaginea sa si datele proprii de identificare sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator in materiale tiparite, audio sau video, fara ca acesta (castigatorul) sa emita pretentii financiare Organizatorului pentru realizarea acestor operatiuni.

Dupa terminarea Concursului “CHECK-IN STAND HOLLAND FARMING – INDAGRA 2019”, participantii pot solicita prin adresarea unei cereri in scris, datata si semnata, catre Organizator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea informatiilor cu caracter personal din baza de date a Organizatorului. Aceasta cerere poate fi transmisa la sediul

din Str. Drumul Osiei nr. 74, sector 6, Bucuresti sau prin e-mail la adresa dataprotection@hollandfarming.ro.

Art. 6 Modalitatea de acordare a premiilor .

6.1 Premiile garantate vor fi acordate de catre Organizator in perioada 30.10.2019 – 03.11.2019, in limita stocului disponibil.

6.2. Acordarea premiilor se va desfasura, sub supravegherea publicului aflat in locatia organizatorului si se va transmite live pe pagina retelei de socializare a acestuia.

6.3. Procesul de acordare va fi realizat de catre coordonatorul Evenimentului, in asistenta unei Comisii alcatuita din 2 persoane desemnate de catre Organizator. Comisia va fi formata din urmatoarele persoane: Livia Maior, Stefan Velea.

6.4. Premiile puse la dispozitie pe parcursul desfasurarii concursului sunt urmatoarele:

Natura premiului Cantitate Valoare
Cropmax 50 ml 2000 13.25*2000 = 26,500 lei

6.5. Castigatorii vor putea intra pe loc in posesia premiilor.

6.6. Castigatorii vor putea intra in posesia premiului doar prin prezentarea actului de identitatea care sa le certifice dreptul.

6.7. Nu se permite acordarea contravalorii in bani.

6.8. De premiul acordat nu poate beneficia decat persoana careia ii revine. Nu se permite transmiterea acestora catre alti beneficiari.

6.9. In cazul in care castigatorii nu isi exercita dreptul asupra premiului pana la finalizarea Concursului, premiul va ramane in proprietatea S.C. HOLLAND FARMING AGRO S.R.L., urmand a fi utilizate in alte scopuri.

6.10. Indeplinirea obligatiilor de natura fiscala ii revine Organizatorului.

Art. 7  INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI. FORTA MAJORA

Prezentul Concurs inceteaza la data de 03.11.2019, ora 15.00. Concursul “CHECK – IN STAND HOLLAND FARMING – INDAGRA 2019” poate inceta inainte de data stabilita 03.11.2019 in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator – inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a continua concursul, din motive independente de vointa sa – eveniment a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament.

Concursul CHECK-IN STAND HOLLAND FARMING – INDAGRA 2019 mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor din prezentul Regulament.

Art. 8 ALTE CLAUZE

Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului.

Organizatorul, angajatii si colaboratorii acestuia nu isi asuma nici o raspundere pentru daune, pierderi sau pagube de orice fel aduse oricarui tip de proprietate sau persoane, rezultate in totalitate sau in parte, direct sau indirect, in urma intrarii in Concurs, ca urmare a modului de actiune.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage sau modifica prezentul Concurs si respectiv natura premiului (a unei variante egale sau superioare ca valoare) in cazul in care el sau modul de actiune in Concurs este afectat sau se pare ca va fi afectat de imprejurari neprevazute si/sau circumstante care scapa, in mod rezonabil de sub control si care pun Organizatorul in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate.