Tel: (021) 410 21 65 Email: office@hollandfarming.ro
Noutăți
De sezon
Promoții
Evenimente
Recomandări
AGRICULTURĂ
LEGUME
PLANTE ORNAMENTALE
GAZON
CULTURI ECOLOGICE
LABORATOR
Regulament tombola – Analize de sol

                        REGULAMENTUL CONCURSULUI

                        „TOMBOLA HOLLAND FARMING – INDAGRA 2018”

organizat de S.C.HOLLAND FARMING AGRO SRL

                             in perioada 31 OCTOMBRIE  – 03 NOIEMBRIE 2018

Art. 1. ORGANIZATORUL

Organizatorul concursului “TOMBOLA  HOLLAND FARMINGINDAGRA 2018” este S.C. HOLLAND FARMING AGRO SRL, persoana juridica, cu sediul in Bucuresti, Str. Dr. Joseph Lister, nr. 67, J40/2410/2008, CUI: RO 23261030, denumita in continuare “Organizatorul”.

Concursul “TOMBOLA HOLLAND FARMING  – INDAGRA 2018” se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii, denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, completarea urmand sa fie adusa la cunostinta public in modalitatile prevazute la Art.3.

Art. 2. Durata si locul desfasurarii Concursului

Concursul se desfasoara in perioada 31.10.2018 – 03.11.2018, in incinta Complexului Expozitional ROMEXPO, zilnic intre orele 9:00 – 19:00, cand Targul INDAGRA este deschis publicului.

Complexului Expozitional ROMEXPO este situat in Bulevardul Marasti 65-67, Bucuresti. Pentru desfasurarea Concursului si inscrierea participantilor la tombola, a fost amenajat un loc special in incinta standului Holland Farming Agro, pavilionul B2.

Art. 3. Regulamentul oficial al Concursului

Regulamentul oficial al Concursului “TOMBOLA HOLLAND FARMING – INDAGRA 2018” este disponibil, in mod gratuit, oricarui Solicitant, pe intreaga durata de desfasurare a concursului.

Concursul “TOMBOLA HOLLAND FARMING – INDAGRA 2018” poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Concursului, cu conditia

instiintarii prealabile a participantilor. Orice modificari/completari aduse prevederilor prezentului Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe pagina web: https://www.hollandfarming.ro.

Art. 4 Drept de participare

Concursul este deschis oricarei persoane fizice cu varsta de peste 18 ani, inscrierea la tombola realizandu-se prin completarea talonului cu datele solicitate. Angajatii companiei Holland Farming Agro SRL si ai altor companii implicate in Concurs, precum si rudele de gradul I ale acestora (copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Concurs.

Art. 5. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI – CONDITII DE PARTICIPARE

5.1.Se pot inscrie in vederea participarii la Tombola numai persoanele fizice cu varsta peste 18 ani.

5.2 Clientii vor fi informati cu privire la conditiile de participare la Concursul “TOMBOLA HOLLAND FARMING – INDAGRA 2018” prin intermediul talonului gratuit primit la standul Organizatorului, care va fi insotit de prezentul Regulament de participare si prin intermediul site-lui www.hollandfarming.ro.

5.3. Clientii pot participa la concursul “TOMBOLA HOLLAND FARMING – INDAGRA 2018” doar cu taloanele gratuite nominale. Un talon gratuit din ziua in curs, care nu a fost introdus, mai poate fi utilizat in zilele urmatoare pana la data extragerii, 03.11.2018 din cadrul prezentei campanii.

5.4  Pentru a avea dreptul de a participa la Concurs, clientii trebuie sa urmeze urmatorii pasi:

  • Sa completeze talonul cu numele, prenumele, adresa de e-mail si telefon
  • Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului mentionata la Art. 2 de mai sus;
  • Toti clientii participanti vor completa personal talonul si il vor introduce in urna de concurs, care este sigilata corespunzator.

5.5. Taloanele participante la concurs vor fi inregistrate, apoi vor fi stampilate si/ sau semnate. Taloanele vor fi introduse in urna tombolei de catre clientii participanti. Urna va fi supravegheata, in permanenta, pana la data extragerii castigatorilor, fiind sigilata.

 

Extragerile din cadrul “TOMBOLA HOLLAND FARMING – INDAGRA 2018”  vor avea loc pe data de 03.11.2018, ora 14:00 pm, in spatiu special organizat in incinta pavilionului Holland Farming Agro, in cadrul Targului INDAGRA, in prezenta publicului si vor fi transmise live prin intermediul retelelor de socializare a organizatorului.

5.6. Organizatorul are dreptul de a valida autenticiatea cuponului de participare si va semnala orice tentativa de fraudare a acestuia, avand dreptul de a respinge inscrierea participantului in competitie daca nu respecta prezentul Regulament.

5.7. Participarea oricarui client la prezentul Concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor din prezentul Regulament.

Prin participarea la Concursul “TOMBOLA HOLLAND FARMING – INDAGRA 2018”, cu completarea si semnarea talonului, participantii isi exprima consimtamantul, in mod expres, ferm si neechivoc, ca orice date cu caracter personal, precum si orice alte informatii furnizate sau cuprinse in talon sa intre in baza de date a Organizatorului, pentru a fi prelucrate si utilizate in orice activitati de marketing si publicitate.

Prin completarea talonului de participare la Concurs, castigatorul este de acord ca numele, fotografia/imaginea sa si datele proprii de identificare sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator in materiale tiparite, audio sau video, fara ca acesta (castigatorul) sa emita pretentii financiare Organizatorului pentru realizarea acestor operatiuni.

Dupa terminarea Concursului “TOMBOLA HOLLAND FARMING – INDAGRA 2018”, participantii pot solicita prin adresarea unei cereri in scris, datata si semnata, catre Organizator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea informatiilor cu caracter personal din baza de date a Organizatorului. Aceasta cerere poate fi transmisa la sediul

din Str. Drumul Osiei nr. 74, sector 6, Bucuresti sau prin e-mail la adresa dataprotection@hollandfarming.ro.

Art. 6 Modalitatea de acordare a premiilor .

6.1 Premiile garantate vor fi acordate de catre Organizator dupa extragerea din urna ce va avea loc in data de 03.11.2018

6.2. Premiile oferite prin extragerea din urna se vor acorda pana in luna martie 2019, “TOMBOLA HOLLAND FARMING – INDAGRA 2018”. Desemnarea castigatorilor va avea loc prin extragere aleatorie din urna a taloanelor nominale gratuite, sub supravegherea publicului aflat in locatia organizatorului si se va transmite live pe pagina retelei de socializare a acestuia.

6.3. Procesul de extragere va fi realizat de catre prezentatorul Evenimentului, in asistenta unei Comisii alcatuita din 2 persoane desemnate de catre Organizator. Comisia va fi formata din urmatoarele persoane: Izabela Gheorghe, Adina Musat.

6.4. Premiile puse la dispozitie in urma extragerii sunt urmatoarele:

 

Natura premiului Cantitate Valoare
Analiza sol 30 355 lei/analiza

 

6.5. Castigatorii vor putea intra in posesia premiilor pana in Martie 2019.

6.6. Castigatorii vor putea intra in posesia premiului doar prin prezentarea actului de identitatea care sa le certifice dreptul.

6.7. Nu se permite acordarea contravalorii in bani.

6.8. De premiul acordat nu poate beneficia decat persoana careia ii revine. Nu se permite transmiterea acestora catre alti beneficiari.

6.9. In cazul in care castigatorii nu isi exercita dreptul asupra premiului pana in Martie 2019, Organizatorul isi rezerva dreptul de a sustrage din competitie premiul oferit.

6.10. Indeplinirea obligatiilor de natura fiscala ii revine Organizatorului.

Art. 7  INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI. FORTA MAJORA

 

Prezentul Concurs inceteaza la data de 03.11.2018, ora 14.00. Concursul “TOMBOLA HOLLAND FARMING – INDAGRA 2018” poate inceta inainte de data stabilita 03.11.2018 in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator – inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a continua concursul, din motive independente de vointa sa – eveniment a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament.

Concursul TOMBOLA HOLLAND FARMING – INDAGRA 2018”” mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor din prezentul Regulament.

Art. 8. ALTE CLAUZE

Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului.

Organizatorul, angajatii si colaboratorii acestuia nu isi asuma nici o raspundere pentru daune, pierderi sau pagube de orice fel aduse oricarui tip de proprietate sau persoane, rezultate in totalitate sau in parte, direct sau indirect, in urma intrarii in Concurs, ca urmare a modului de actiune.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage sau modifica prezentul Concurs si respectiv natura premiului (a unei variante egale sau superioare ca valoare) in cazul in care el sau modul de actiune in Concurs este afectat sau se pare ca va fi afectat de imprejurari neprevazute si/sau circumstante care scapa, in mod rezonabil de sub control si care pun Organizatorul in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate.